torsdag 17 juni 2010

Maria Larsson(kd) ljög om hemlösheten i Riksdagen idag

Man skulle kunna tro att kristdemokrater skulle vara särskilt angelägna om att inte ljuga i en politisk debatt. Nionde budet, ni vet, man ska inte bära falsk vittnesbörd mot sin nästa.

Ändå gjorde folkhälsominister Maria Larsson det idag. Jag ställde en fråga till henne om hemlöshet i Sverige, och undrade varför den borgerliga regeringen inte gjort en ny kartläggning av hemlösheten. På min tid i regeringen uppdrog vi åt Socialstyrelsen att göra en sådan, och då bedömde man att ca 17 800 personer i Sverige var hemlösa. Nya kartläggningar skulle sedan göras vart femte år. D v s nästa gång 2010.

Men ingen sådan kartläggning har gjorts. Det beror naturligtvis på att regeringen för allt i världen inte vill att det ska bli svart på vitt vad rekordhög arbetslöshet, stor bostadsbrist, ökade klyftor, större andel fattiga och skenande socialbidrag har betytt för hemlösheten. Med mycket stor sannolikhet har den ökat kraftigt.

Det var när jag pressade henne på det, som hon började ljuga. Hon påstod då att den borgerliga regeringen var den första som ägnade sig åt frågan om vräkning av barnfamiljer, och att den socialdemokratiska regeringen inte ens visste hur många fall det rörde sig om.

Det är osant. Jag tillkallade redan 2004 en särskild utredare, Göran Johansson, för att lämna förslag om hur man kunde förebygga och motverka vräkning av barnfamiljer. Han lämnade sina förslag i oktober 2005, förslag som jag sedan till största delen lät genomföra. På utredningens första sida står det att man bedömde att antalet barn som berördes av vräkningar 2004 var ca 1 000.

Betänkandet, SOU 2005:88, finns här. Den ligger fortfarande kvar på regeringens egen hemsida.

Maria Larsson försökte alltså dölja sin egen passivitet när det gäller hemlöshetsfrågan, genom helt osanna påståenden om den förra s-regeringen. Det är att bära falskt vittnesbörd om sin nästa, det.

4 kommentarer:

Rolf Nilsson sa...

Det fak­tiska anta­let hem­lösa i Sve­rige har bara ökat och ökat i över 40 år, detta oav­sett vil­ken färg det är på det poli­tiska laget.

Detta även om du lär dig att räkna på olika sätt. Och även om du äger för­må­gan att för­klara var­för det som ald­rig kom­mer att hända kos­tar över en mil­jard om året, bara i stoc­kolm, så kom­mer det all­tid att fin­nas ett antal män­ni­skor där utanför.

Hem­lösa män­ni­skor ses ofta som en egen sorts grupp av den övriga befolk­ningen. Men rik­tigt så enkelt är det inte. Egent­li­gen skulle näs­tan vem som helst kunna hamna där, ja “näs­tan” alltså.
Men bara för att få en liten “hint”. Om du till exem­pel vore en ensam­stå­ende för­äl­der. Och låt säga att du råkar ut för en hän­delse. Kanske en anhö­rig som dör eller en före detta part­ner ban­kar på din dörr om nät­terna. Då är inte ste­get stort.

Enligt senaste forsk­ning av 40.000 hus­håll så beror 85 % av dessa vräk­ningar på för sent inbe­talda eller obe­talda hyror. Och det kan räcka med en vecka.

Efter en vecka påbör­jas ett förfarande.

Husä­ga­ren läm­nar in en avhys­nings­för­frå­gan till soci­al­tjäns­ten. Soci­al­tjäns­ten skri­ver där­ef­ter ett brev till dig där du anmo­das höra av dig. Befin­ner du dig då i sorg eller lever under press kan det vara lite
kne­pigt att passa tele­fon­ti­den. Ni vet den tid då det tutar upp­ta­get mel­lan nio och halv­tio hos den myn­dig­het som ska fin­nas där för dig att hjälpa. I brist på kom­mu­ni­ka­tion för­lo­rar du din bostad. Ansva­ret lig­ger hos dig.

Och Idag behövs det som sagt inte myc­ket. Det kan räcka med att du spe­lar för hög musik, att du spo­lar eller dis­kar efter tio på kväl­len för att ris­kera att för­lora din lägen­het.
Så var glad om du inte har allt­för nitiska gran­nar när du ham­nar i kris. För stöd är verk­li­gen ingen självklarhet.

Men när du väl blir av med kon­trak­tet. Då sätts resur­serna in.

I Sve­rige finns det enligt Ulla Bei­jer ( f.d.FoU) runt 900 orga­ni­sa­tio­ner och cirka 30 000 avlö­nade “hem­lö­sahjäl­pare” som ägnar sig åt diverse livs­up­pe­hål­lande åtgär­der.
Upp mot tju­go­tu­sen hem­lösa lot­sas och coachas fram och till­baka mel­lan
kon­troll och medömkan.

Och vad vi än har fått för bild av deras möj­lig­he­ter så är det ytterst få som kom­mer ur sin hem­lös­het när de en gång har ham­nat där.

Varje hem­lös kos­tar c:a sex­hundra tusen kro­nor per år, mul­ti­pli­cera det med den offi­ci­ella siff­ran sjut­ton­tu­sen åtta­hundra. Vad blir det? Enligt min miniräk­nare blir det Tio mil­jar­der sex hundra åttio mil­jo­ner kro­nor. Det är vad det kos­tar om året att hålla kvar män­ni­skor i den HÄR sor­tens utanförskap.

Eller vi kan också säga att: Det är vad vissa män­ni­skor tjä­nar på and­ras hem­lös­het och fat­tig­dom.
För vi kanske också ska vara upp­rik­tiga med att, är man rik blir man inte hem­lös lika lätt.

Elva mil­jar­der kro­nor skulle räcka till tio­tu­sen lägen­he­ter, i alla fall enligt min miniräknare.

Rolf Nils­son
För­e­ningen Stock­holms hem­lösa
Tel: 0736–885656

Rolf Nilsson sa...

Det fak­tiska anta­let hem­lösa i Sve­rige har bara ökat och ökat i över 40 år, detta oav­sett vil­ken färg det är på det poli­tiska laget.

Detta även om du lär dig att räkna på olika sätt. Och även om du äger för­må­gan att för­klara var­för det som ald­rig kom­mer att hända kos­tar över en mil­jard om året, bara i stoc­kolm, så kom­mer det all­tid att fin­nas ett antal män­ni­skor där utanför.

Hem­lösa män­ni­skor ses ofta som en egen sorts grupp av den övriga befolk­ningen. Men rik­tigt så enkelt är det inte. Egent­li­gen skulle näs­tan vem som helst kunna hamna där, ja “näs­tan” alltså.
Men bara för att få en liten “hint”. Om du till exem­pel vore en ensam­stå­ende för­äl­der. Och låt säga att du råkar ut för en hän­delse. Kanske en anhö­rig som dör eller en före detta part­ner ban­kar på din dörr om nät­terna. Då är inte ste­get stort.

Enligt senaste forsk­ning av 40.000 hus­håll så beror 85 % av dessa vräk­ningar på för sent inbe­talda eller obe­talda hyror. Och det kan räcka med en vecka.

Efter en vecka påbör­jas ett förfarande.

Husä­ga­ren läm­nar in en avhys­nings­för­frå­gan till soci­al­tjäns­ten. Soci­al­tjäns­ten skri­ver där­ef­ter ett brev till dig där du anmo­das höra av dig. Befin­ner du dig då i sorg eller lever under press kan det vara lite
kne­pigt att passa tele­fon­ti­den. Ni vet den tid då det tutar upp­ta­get mel­lan nio och halv­tio hos den myn­dig­het som ska fin­nas där för dig att hjälpa. I brist på kom­mu­ni­ka­tion för­lo­rar du din bostad. Ansva­ret lig­ger hos dig.

Och Idag behövs det som sagt inte myc­ket. Det kan räcka med att du spe­lar för hög musik, att du spo­lar eller dis­kar efter tio på kväl­len för att ris­kera att för­lora din lägen­het.
Så var glad om du inte har allt­för nitiska gran­nar när du ham­nar i kris. För stöd är verk­li­gen ingen självklarhet.

Men när du väl blir av med kon­trak­tet. Då sätts resur­serna in.

I Sve­rige finns det enligt Ulla Bei­jer ( f.d.FoU) runt 900 orga­ni­sa­tio­ner och cirka 30 000 avlö­nade “hem­lö­sahjäl­pare” som ägnar sig åt diverse livs­up­pe­hål­lande åtgär­der.
Upp mot tju­go­tu­sen hem­lösa lot­sas och coachas fram och till­baka mel­lan
kon­troll och medömkan.

Och vad vi än har fått för bild av deras möj­lig­he­ter så är det ytterst få som kom­mer ur sin hem­lös­het när de en gång har ham­nat där.

Varje hem­lös kos­tar c:a sex­hundra tusen kro­nor per år, mul­ti­pli­cera det med den offi­ci­ella siff­ran sjut­ton­tu­sen åtta­hundra. Vad blir det? Enligt min miniräk­nare blir det Tio mil­jar­der sex hundra åttio mil­jo­ner kro­nor. Det är vad det kos­tar om året att hålla kvar män­ni­skor i den HÄR sor­tens utanförskap.

Eller vi kan också säga att: Det är vad vissa män­ni­skor tjä­nar på and­ras hem­lös­het och fat­tig­dom.
För vi kanske också ska vara upp­rik­tiga med att, är man rik blir man inte hem­lös lika lätt.

Elva mil­jar­der kro­nor skulle räcka till tio­tu­sen lägen­he­ter, i alla fall enligt min miniräknare.

Rolf Nils­son
För­e­ningen Stock­holms hem­lösa
Tel: 0736–885656

charlie sa...

vad säger du om att bygga ut din kåk
och att inte låta en srackars gammal dam lida

2006 året då Sverige blev laglöst igen sa...

Morgan Johansson är inget annat än en höger sosse som borde byta parti snarast.
Han om nån vet ju hur det är att förlora.
vet att många avskydde honom för hans behandling av dom sjuka i vårt samhälle.
Tycker inte att han är en äkta sosse till att börja med.
Dom som väljer att ägna mera än 10-15 år till politiken är inget annat än golddiggers.
Dags att kliva av och låta dom nya få sköta partiet.
Som det ser ut nu är det ingen under 30 år i partistyrelsen.
Det lutar mera åt 50-60 +!
Ni kommer aldrig att vinna några val med så många gråskallar.
En och annan gråskalle skulle inte skada, men när det bara är gråskallar då kan det aldrig sluta bra.