fredag 13 juni 2008

Nu måste Sveriges ratificeringsprocess läggas på is

Dagens stora nyhet är naturligtvis att Irland röstat nej till Lissabonfördraget. (DN, SvD)

Det är ännu för tidigt att säga vad som i sak legat till grund för irländarnas nej. Missnöje med regeringen och den försvagade ekonomin kan ha spelat in, men man kan inte bortse ifrån att fördraget som sådant förmodligen hade inslag som irländarna inte gillade. Man kan ha varit missnöjd med sådant som man upplever som att de stora länderna får mer inflytande, att beslut flyttas från medlemsstaterna till EU-nivån, att försvarssamarbetet ska fördjupas. Det sistnämnda särskilt kontroversiellt i ett land som är neutralt.

Vad än orsaken är, så måste resultatet respekteras. Och det vore fullständigt respektlöst att gå vidare med ratificeringen i de länder som ännu inte ratificerat fördraget, innan den irländska situationen är löst. Jag såg att EU-ministern Cecilia Malmström uttalade sig i den riktningen häromdagen, d v s att Sverige ändå skulle gå vidare med ratificeringen som om ingenting hade hänt.

Men så kan man inte hantera frågan. När det förra fördraget föll med folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, blåste den socialdemokratiska regeringen av ratificeringsprocessen i Sverige, och det är det naturliga att göra också nu. Processen måste läggas på is.

Kan då situationen lösas? Ja, först måste irländarnas inställning analyseras. Vad är man mest missnöjd med? På grundval av det kan man i bästa fall förhandla fram undantag för Irland, på samma sätt som man gjorde för Danmark när danskarna röstade nej till Maastrichtfördraget. Dessa undantag måste sedan godkännas av samtliga medlemsländer. Också det är ett argument för att nu avvakta med den svenska ratificeringen: vi måste ju först se om och i så fall vilka undantag man kräver.

Men det tar tid, och med all sannolikhet har tidsplanen för fördraget nu spruckit. Det kommer inte att träda i kraft 1 januari 2009. Det får effekter också för den fråga som varit mest omtvistad i Sverige, d v s kollektivavtalen och Vaxholmsdomen. Dels kommer nu utredningen om Vaxholm att hinna bli färdig innan vi ratificerar - den ska ju levereras senast 15 december.

Och dels kan den förnyade förhandlingsprocess som nu öppnas, också medföra att Sverige kan spela in sitt önskemål om ett tydliggörande i fördraget om att kollektivavtal måste kunna hävdas, d v s ett upphävande av EG-domstolens beslut i Vaxholmsmålet och i Rüffertmålet. Det vore i så fall en mycket bra utveckling.

Men rent allmänt måste nu EU:s ledare fråga sig om man verkligen går i takt med Europas folk. Frankrike, Danmark, Nederländerna, Irland - varje gång man frågar folket om Europafrågor, så visar det sig att det är stor skillnad på vad medborgarna tycker, och vad EU-etablissemanget förhandlat fram.

Det borde stämma till eftertanke.

1 kommentar:

Larsolof sa...

Hej Morgan!
Jag tror inte att länderna som önskar medlemskap i EU är betjänta av ett fördröjande av det nya fördraget. Du skall argumentera för ett bra EU inte vara så tveksam till nytta av unionen.

"De som tror på EU måste bli långt bättre på att argumentera för de framgångar som har uppnåtts och vederlägga felaktiga föreställningar om förlorad suveränitet. Men EU måste också vara tydligt. Om alla övriga länder godkänner fördraget bör Irland tvingas att ompröva sitt nej eller övergå till att bli en associerad medlem." Citat DN

Larsolof